Quy định hồ sơ chuyên môn đối với GV và tổ CM

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD VÀ ĐT GIA LAI                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PLEIME                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TBCM

(V/v quy định hồ sơ chuyên môn năm học 2017 - 2018)

 

                                                                             Chư Prông, ngày 21 tháng 08 năm 2017

Kính gửi:   - Các Tổ chuyên môn,

                    - Giáo viên bộ môn.

 

QUY ĐỊNH HỒ SƠ CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

 

            Để đảm bảo tính nghiêm túc, đầy đủ thống nhất về mặt hồ sơ chuyên môn đối với mỗi GV trong năm học 2017-2018

Căn cứ vào TT Số: 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011( Thông tư ban hành Điều lệ trường THC, trường THPT và trường pổ thông có nhiều cấp học).

Căn cứ vào Kế hoạch Số: 1763/2016/KH-SGDĐT, ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Sở GD&ĐT Gia Lai V/v kiểm tra chuyên môn GDTrH.

Căn cứ vào tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên của nhà trường trong năm học 2017-2018.

Ban chuyên môn nhà trường thống nhất quy định hồ sơ chuyên môn đối với giáo viên, và hồ sơ chuyên môn đối với Tổ chuyên môn như sau:

            A/ Đối với GV, hồ sơ chuyên môn bao gồm:

1)Kế hoạch giảng dạy của GV:

            - Chương trình giảng dạy mới ( Theo CV số 790/SGDĐT-GDTrH ngày 10/5/2016 của Sở GD&ĐT Gia Lai có phê duyệt của HT)

- Kế hoạch ôn tập HS 12 ( Ôn thi THPT Quốc gia)

- Kế hoạch phụ đạo HS yếu, kém và bồi dưỡng HSG

- Sổ báo giảng thông báo bài giảng của GV theo từng tuần, tháng, năm học cho từng lớp (GV nhận ở Văn thư VP nhà trường để thực hiện)

- Tài liệu tự biên soạn dùng cho việc bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém và ôn tập cho HS 12 thi THPT quốc gia năm 2018.

- Các Môn: Lý, Sinh, Hóa xây dựng kế hoạch, bài dạy các tiết thí nghiệm ảo thay thế cho các tiết thực hành ( vì chưa có phòng thực hành, thí nghiệm) nộp về chuyên môn nhà trường để phê duyệt và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học và lưu hồ sơ Cá nhân GV, hồ sơ Tổ CM. Không được cắt xén phần TH, TN đã xây dựng trong Kế hoạch giáo dục nhà trường đã được các Tổ CM xây dựng.

2)Sổ điểm cá nhân:

Sổ điểm cá nhân lưu điểm học sinh từng lớp theo môn học mà GV dạy ( Theo CV số 1021 SGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2015 của Sở GD&ĐT Gia Lai)

- Số cột điểm kiểm tra/lớp;

- Tỷ lệ điểm TBM đạt trên TB, tỷ lệ HS giỏi, HS kém.( thống kê cuối kỳ, cuối năm học)

- Số lượt kiểm tra bài cũ ( trung bình 01 HS/HK).

            3)Giáo án: Theo CV số 790/SGDĐT-GDTrH ngày 10/5/2016 của Sở GD&ĐT Gia Lai.

- Soạn giảng đúng kế hoạch giảng dạy, soạn giảng có thể hiện đổi mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh ( chú trọng đến việc thiết kế các hoạt động giữa GV-HS và việc chuyển giao nhiệm vụ học tập). Có bản mô tả các mức độ nhận thức.

- Có tiết soạn giảng chuyên đề, chủ đề, dạy tích hợp ( chuyên đề chuyên sâu, chuyên đề bộ môn, chuyên đề liên môn)

- Chú ý giáo án các bài kiểm tra từ 15 phút trở lên; giáo án các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên có: ma trận, đề, đáp án, thang điểm...)

4)Các loại sổ khác:

- Sổ dự giờ (số giờ dự: Trong mỗi năm học, Tổ trưởng, Tổ phó dự ít nhất 02 tiết dạy/01 giáo viên trong tổ; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 02 bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, 18 tiết dự giờ đồng nghiệp, 02 tiết dạy của hai lần hội giảng hoặc thao giảng, có nhận xét...)

- Sổ hội họp( ghi chép nội dung các cuộc họp, ghi chép nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn để làm cơ sở đối chiếu với hồ sơ sinh hoạt chuyên môn của Tổ CM,…)

- Sổ chủ nhiệm dành cho GVCN lớp ( kế hoạch, theo dõi HS, mối liên hệ với phụ huynh,…)

5)Công tác bồi dưỡng thường xuyên và các hoạt động ngoại khóa.

- Số lần tham gia tập huấn chuyên môn các cấp/năm ( Bộ; Sở; Trường);

- Công tác bồi dưỡng thường xuyên: Kết quả BDTX hè do Sở tổ chức; Kết quả BDTX cấp trường ( 30 tiết); Tự BDTX trong năm học (60 tiết)

- Kế hoạch tự bồi dưỡng trong năm học ( xây dựng kế hoạch theo mẫu) cuối năm có tự nhận xét, đánh giá và xếp loại.

- Kế hoạch tham gia các hoạt động giảng dạy ngoại khóa( bồi dưỡng HS yếu, kém, ( bồi dưỡng HSG, dạy hướng nghiệp, câu lạc bộ chuyên môn)

-Các hoạt động phong trào do nhà trường tổ chức.

6) Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học:

            - Việc sử dụng thí nghiệm ảo; Các phầm mềm ứng dụng trong dạy học. Nội dung này gắn với giáo án dạy học trên lớp.

            - Các trang Website được sử dụng…

            - Việc sử dụng các thiết bị thí nghiệm, thiết bị dạy học các bộ môn: Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh.

B/ Đối với  tổ chuyên môn ( TCM), hồ sơ chuyên môn bao gồm:

            I/ Tổ CM phải có các loại hồ sơ sau:

1)Danh sách và lý lịch trích ngang của GV trong TCM.

2)Kế hoạch hoạt động của tổ CM ( tuần, tháng, học kỳ):

3)Chương trình giảng dạy ( Theo CV số 790/SGDĐT-GDTrH ngày 10/5/2016 của Sở GD&ĐT Gia Lai có phê duyệt của HT)

- Chương trình dạy học chính khóa và dạy học tự chọn.

- Dạy học HĐNGLL(2 tiết/ tháng); Giáo dục hướng nghiệp(1 tiết/tháng) đối với giáo viên là thành viên Ban HĐNGLL và HĐHN.

- Hoạt động trải nghiệm và sáng tạo/ nguyên cứu KHKT.

- Chương trình bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu, kém.

4)Sinh hoạt tổ CM:  Có sổ ghi biên bản họp tổ chuyên môn và các văn bản khác của tổ CM về các vấn đề sau:

- Việc phổ biến và quán triệt thực hiện các văn bản mới về chuyên môn do Bộ, Sở GDĐT đã ban hành như: Qui định sử đụng sổ điểm điện tử (công văn số 1021/SGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2015); Tổ chức kiểm tra lại trong hè; Quy định kiểm tra chung; Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường và qui định soạn giảng đổi mới theo “ định hướng phát triển năng lực học sinh” (công văn số 1127/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2015); Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học (công văn số 994/SGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2015); Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017 – 2018 của Sở GD&ĐT Gia Lai;... yêu cầu tổ chuyên môn phải có các văn bản chuyên môn lưu trữ để minh chứng.

- Các chủ đề, chuyên đề đổi mới đã biên soạn trong năm học

- Việc tổ chức đổi mới hoạt động CM, sinh hoạt trên website http://www.truonghocketnoi.edu.vn, sử dụng bản tương tác thông minh(nếu có), …

- Số buổi sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề, chuyên đề. Sinh hoạt về đổi mới soạn giáo án theo “định hướng phát triển năng lực của học sinh”, thảo luận về soạn giảng dạy học tích hợp liên môn( Ít nhất 1 lần/tháng).

- Số tiết thao giảng theo phương pháp mới “ định hướng phát triển năng lực học sinh”, dạy học tích hợp liên môn.

- Số GV tham gia tập huấn CM các cấp (Bộ, Sở, Trường). Số GV giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Số đề tài NCKH và SKKN cấp trường, cấp tỉnh.

- Công tác bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn cho GV ( có danh mục các chuyên đề)

- Số tiết dự gời của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn;

5) Sinh hoạt Cụm trường:

- Thời gian và nội dung đăng cai tổ chức sinh hoạt tại trường.

- Thời gian và nội dung sinh hoạt tại trường bạn.

6) Phân công chuyên môn (HKI, HKII)

- GV nhiều tiết nhất/tuần; GV ít tiết nhất/tuần. Số tiết trung bình của GV trong tổ/tuần.

- Số tiết dạy thay, dạy thế của GV tổ( có phân công dạy thay được chuyên môn nhà trường phê duyệt).

7) Đổi mới kiểm tra, đánh giá.

- Kế hoạch kiểm tra chung của bộ môn: Phân công ra đề kiểm tra chung, qui trình ra đề (ma trận đề, đáp án, điểm ...). Việc triển khai đổi mới kiểm tra, đánh giá, - Tổ chức chấm bài và trả bài kiểm tra, nhận xét sự tiến bộ của HS.

- Lịch kiểm tra chung của mỗi khối lớp/học kỳ.

- Xử lý kết quả kiểm tra, việc lưu giữ các loại đề kiếm tra 15 phút, 1 tiết trở lên (có đáp án và biểu điểm)

- Thực hiện kiểm tra lại và đánh giá HS rèn luyện sau hè: Ra đề; coi kiểm tra; chấm bài; xét lên lớp.

8)Công tác hoạt động ngoại khóa của tổ CM:

- Số buổi tổ chức hoạt động ngoại khóa của tổ/ HK(tổ chức hoạt động các câu lạc bộ CM, tổ chức tham gia cho HS trải nghiệm).

9) Sử dụng thiết bị thí nghiệm và đồ dùng dạy học.

- Số buổi thực hành, thí nghiệm/HK

- Số GV tham gia dạy học tại phòng TH-TN(Lý, Hóa, Sinh, Tiếng Anh,Tin).

- Việc sử dụng TB-TH thực tế tại phòng học bộ môn.

10) Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học:

- Sử dụng thí nghiệm ảo; Các phần mềm ứng dụng trong dạy học; Các trang Website được sử dụng…

- Các Tổ, nhóm chuyên môn: Lý-Sinh-Tin; Toán-Hóa; khẩn trương xây dựng kế hoạch, bài dạy các tiết thí nghiệm ảo thay thế cho các tiết thực hành ( vì chưa có phòng thực hành, thí nghiệm) nộp về chuyên môn nhà trường để phê duyệt và triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học. Không được cắt xén phần TH, TN đã xây dựng trong Kế hoạch giáo dục nhà trường đã được các Tổ CM xây dựng.

11)Công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Kết quả BDTX hè do Sở tổ chức;

- Kết quả BDTX cấp trường ( 30 tiết);

- Tự BDTX trong năm học (60 tiết)

12) Chế độ báo cáo và nộp kế hoạch: nộp cả bản mềm và bản in.

- Đối với báo cáo: Yêu cầu nộp theo thời gian đã ghi trong kế hoạch.

- Đối với các kế hoạch tháng của Tổ: nộp chậm nhất vào thứ 2 tuần đầu tiên của tháng.

- Địa chỉ mail: nguyentiendungplm@gmail.com

II/ Đối với công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu, kém và ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

 1)Kế hoạch bồi dưỡng HSG; kế hoạch phụ đạo HS yếu kém ở các khối lớp; kế hoạch ôn tập cho HS 12 thi THPTQG. Kế hoạch thi chọn các đội tuyển HSG, thi KHKT, giải toán trên máy cầm tay, giải toán trên mạng, thi liên môn...

2)Phân công GV biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém và ôn tập thi THPT QG. ( Lưu hành nội bộ)

3)Bố trí GV bồi dưỡng và ôn tập: Số GV, số tiết/tuần;  số GV tham gia bồi dưỡng các đội tuyển HSG ( tổng số tiết/HK và năm học ). Số GV tham gia ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu, kém (số tiết/HK và năm học).

            Trên đây là quy định hồ sơ chuyên môn đối với giáo viên, và hồ sơ chuyên môn đối với Tổ chuyên môn thực hiện trong năm học 2017-2018, yêu cầu toàn thể GV và các TCM thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc thì trao đổi trực tiếp với chuyên môn  nhà trường để giải quyết. Tùy tình hình thực tế CM nhà trường sẽ tiếp tục thông báo và có kế hoạch bổ sung.

Lưu ý:  TTCM lập KH hoạt động theo mẫu KH1-2017 -2018

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Niêm yết;

- Lưu: CM.

- Đăng Website nhà trường

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                    NGUYỄN TIẾN DŨNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu KH1-2017 -2018

TRƯỜNG THPT PLEIME                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ:……                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…../KH-TCM

                                                                                   Chư Prông, ngày… tháng…. năm 20…

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ/NĂM HỌC 20… - 20…

 

            - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tung học năm học 2017- 2018 của Sở GD-ĐT Gia Lai;

            - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THPT Pleime.

- Căn cứ vào……………..

Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

2. Thuận lợi ( mạnh/thời cơ)

3. Khó khăn (yếu/thách thức)

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

Mục tiêu 1:

Mục tiêu 2:

……..

III.CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Nhiệm vụ 1:

- Các chỉ tiêu

- Các biện pháp:

2. Nhiệm vụ 2:

- Các chỉ tiêu

- Các biện pháp:

……..

IV.LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian

Nội dung

công việc

Chỉ tiêu/

Kết quả

Người phụ trách

Nguồn lực

Ghi chú

( điều chỉnh)

Từ…đến…

 

 

 

 

 

Từ…đến…

 

 

 

 

 

Từ…đến…

 

 

 

 

 

V. ĐỀ XUẤT:

1……….

2……….

PHÊ DUYỆT CỦA

CHUYÊN MÔN NHÀ TRƯỜNG

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu nhà trường;

- Chuyên môn nhà trường;

- Niêm yết;

- Lưu: hồ sơ Tổ CM.

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu KH2-2017 -2018

 

TRƯỜNG THPT PLEIME                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tổ:.................                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

      Số:........./KH- TCM                                                          Chư Prông, ngày     /    / 2017.

                                         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ THÁNG ..............

 NĂM HỌC: 2017- 2018

 

I/ Đánh giá công tác tháng trước liền kề

1/Ưu điểm:.................

2/Hạn chế:.................

3/Nguyên nhân và cách khắc phục hạn chế

 

II/ Kế hoạch công tác tháng............năm 20..........

 

Công tác

Nội dung cụ thể

 

Người thực hiện và chịu trách nhiệm

Thời gian thực hiện và hoàn thành

Tư tưởng, chính trị.

..........................

Nguyễn văn A

Tuần..., tháng...

Chuyên môn

a.........................

b...........................

c.Sinh hoạt chuyên môn: nêu chủ đề, chuyên đề,... dự định sẽ sinh hoạt trong tháng ( có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Nguyễn văn B

Tuần..., tháng...

 

 

 

 

 

Công tác khác

..........................

Nguyễn văn C

Tuần..., tháng...

 

T/M Nhà trường                                                                   Tổ trưởng

Duyệt                                                                            ( ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

            Nơi nhận:      

  • Ban Giám hiệu;                                                                                        
  • Chuyên môn nhà trường;                                                                                                     
  • Niêm yết ;                                                                                    
  • Lưu hồ sơ Tổ CM

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu KH3-2017 -2018

 

TRƯỜNG THPT PLEIME                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tổ:.................                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

                                                                                                Chư Prông, ngày     /    / 2017.

                                                                                                                   

KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ.....MÔN........ TỔ THÁNG ..............

 NĂM HỌC: 2017- 2018

 

-Thời gian: giờ....., ngày......tháng......năm.........

-Địa điểm:...........................................................

-Thành phần:......................................................

-Nội dung:..........................................................

            +Tên chủ đề/ chuyên đề:........................

            +Tác giả/ nhóm tác giả:..........................

            +Mục đích, yêu cầu:..............................

            +Đối tượng áp dụng:.............................

            +Đối tượng thực hiện:...........................

            +Phạm vi áp dụng:................................

            +Phương pháp thực hiện:.......................

            +Nội dung chính của chuyên đề: có nội dung cụ thể, chi tiết.

            +Dự kiến kết quả:..................................

            +...........................................................

 

 

            Nơi nhận:                                                                                                  Tổ trưởng                       -     Ban Giám hiệu;                                                                                              

  • Chuyên môn nhà trường;                                                                  ( Ký, ghi rõ họ tên)
  • Niêm yết ;
  • Lưu hồ sơ Tổ CM

 

( Đây là mẫu gợi ý, đề nghị các thầy, cô nghiên cứu vận dụng cho phù hợp tùy vào điều kiện thực tế của từng nhóm bộ môn/Tổ bộ môn)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 34
Tháng 10 : 1.263
Năm 2020 : 59.638